TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

DENUMIREA PARTIDULUI

Art. 1
(1)Uniunea Națională pentru Democrație, Omenie, Respect (UNDOR) este un partid politic, persoană juridică de drept public, organizat în conformitate cu prevederile Constituției României și ale Legii partidelor politice Nr. 14/2003.
(2)Denumirea integrală a partidului este Uniunea Națională pentru Democrație, Omenie, Respect.

(3)Denumirea prescurtată a partidului este UNDOR.

SEMNUL PERMANENT

Art. 2
(1)Semnul permanent al UNDOR este reprezentat de cuvântul “DOR”, cu literele suprapuse de la stânga spre dreapta, litera “D” acoperind parțial litera “O”, care, la rândul ei, acoperă parțial litera “R”. Literele “D” și “R” sunt scrise cu verde (cod 80% C, 0% M, 100% Y, 0% K în sistem CMYK), iar litera “O” este ilustrată de un cerc plin, de culoare albastră (cod 100% C, 84% M, 0% Y, 0% K în sistem CMYK). Litera „O”, care depășește dimensional literele “D” și “R”, are inclusă o reprezentare stilizată a ciocârliei, în zbor spre dreapta, de culoare albă (cod 0% C, 0% M, 0% Y, 0% K în sistem CMYK). În partea dreaptă a semnului permanent sunt înscrise de sus în jos, aliniate la stânga, cu albastru (cod 100% C, 84% M, 0% Y, 0% K în sistem CMYK), cuvintele “Democrație”, “Omenie” și “Respect”. Fondul imaginii de ansamblu este alb (cod 0% C, 0% M, 0% Y, 0% K în sistem CMYK), iar fontul folosit este “Proxima Nova Regular”.
(2)Reprezentarea grafică a semnului permanent este reprodusă în Anexa 1, parte integrantă a prezentului Statut.
(3)Semnul permanent se inscripționează pe toate documentele oficiale.
(4)Semnul permanent poate fi modificat de Consiliul Politic, la propunerea Biroului Executiv, doar cu avizul pozitiv al Comitetului Coordonator.

SEDIUL CENTRAL

Art. 3
(1)Sediul central al UNDOR este în Satul Bărăști, Comuna Morunglav, Str. Principală, Nr. 41, Județul Olt.
(2)Sediul central poate fi modificat prin decizie a Biroului Executiv.

TITLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE

Art. 4

(1)UNDOR este organizație politică de drept public, ce contribuie la reprezentarea și exercitarea voinței politice a tuturor cetățenilor României, în baza principiilor democratice și a valorilor naționale și europene, urmărind respectarea drepturilor universale, libertatea și demnitatea umană, în cadrul procesului de dezvoltare și modernizare a statului și a societății.

Art. 5

(1)UNDOR urmărește numai obiective politice, în conformitate cu Statutul și Programul Politic.
(2)Obiectivele UNDOR sunt:

 1. reinstaurarea valorilor morale în societatea românească, în scopul creării unor ierarhii bazate pe spiritul moralității, competenței și profesionalismului, coeziunii sociale și respectului;
 2. un sistem electoral democratic, în care accesul la funcțiile de demnitate publică să fie neîngrădit și care să permită informarea corectă și permanentă a societății civile, astfel încât voința civică manifestată în mod direct să fie factorul decisiv al procesului de selecție a candidaților la noile mandate;
 3. o administrație publică transparentă, competentă și responsabilă, eficientă, care implică activ cetățenii în adoptarea deciziilor;
 4. eliminarea risipei banilor publici prin responsabilizarea tuturor ocupanților de funcții publice;
 5. un sistem legislativ respectabil, clar și predictibil, cu o justiție eficientă și responsabilă, care să garanteze respectarea și egalitatea în fața legii, prin sancționarea corectă și rapidă a oricărei încălcări a acesteia;
 6. o economie funcțională, în care există o competiție corectă și în care sarcinile fiscale sunt echitabile și predictibile; susținerea liberei inițiative și antreprenoriatului;
 7. finalizarea Cadastrului Național;
 8. modernizarea întregii infrastructuri naționale;
 9. un sistem de educație centrată pe individ, care formează competențe adaptate la necesitățile vieții sociale și ale pieței muncii;
 10. un sistem de protecție socială depolitizat, eficient și echitabil, pe bază de programe de protecție socială, cu măsuri orientate pe scoaterea individului din zona în care necesită protecție și asistență socială;
 11. un sistem sanitar eficient, care să garanteze un act medical de calitate, cu accent pe măsuri de prevenție;
 12. dezvoltarea și modernizarea echilibrată a localităților;
 13. o dezvoltare socio-economică sustenabilă, bazată pe protecția mediului înconjurător și sănătatea populației;
 14. un sector cultural dinamic; creșterea gradului de acces la cultură, prin protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural; sprijinirea păstrării și promovării comunităților românești din afara țării;
 15. consolidarea poziției României în structurile euroatlantice;
 16. susținerea activă a intereselor legitime ale românilor din afara granițelor țării;
 17. respectarea suveranității naționale, a independenței și unității statului, a integrității teritoriale, a ordinii de drept și a principiilor democrației constituționale;
 18. promovarea valorilor și intereselor naționale, a pluralismului politic, stimularea participării cetățenilor la viața publică, prin conștientizare și responsabilizare civică; promovarea egalității de șanse.

TITLUL III

MEMBRII UNDOR

CONDIȚII DE ADMITERE

Art. 6

 1. Poate fi membru al UNDOR orice cetățean român, care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:
  1. are drept de vot și nu i-a fost interzisă prin lege asocierea politică;
  2. aderă la Statutul, Programul politic și procedurile interne ale UNDOR;
  3. îndeplinește criteriile de admitere în UNDOR.
 2. Registrul Național al Membrilor, în format electronic, constituie evidența persoanelor care fac parte din UNDOR. Informațiile conținute în acesta sunt confidențiale și nu pot fi folosite decât în scopul menținerii evidenței și a relației UNDOR cu fiecare persoană implicată în activitățile sale, precum și pentru eventualele raportări către instituții, conform legii. La nivel de județ, se constituie Registrul Județean al Membrilor UNDOR, în format electronic. Registrul Membrilor va conține în mod obligatoriu o modalitate prin care se poate stabili cu exactitate data la care membrul a fost admis în partid și data la care a fost admis în organizația județeană din care face parte. Conținutul Registrului și drepturile de acces se vor detalia prin Regulamentul Registrului Membrilor.
 3. După admitere, membrii UNDOR au obligația de a îndeplini în permanență criteriile de admitere în partid.
 4. Membrii UNDOR pot activa doar într-o singură filială județeană, de regulă cea în care au domiciliul sau rezidența. Excepțiile de la această regulă (a domiciliului/rezidenţei) sunt posibile doar cu avizul pozitiv al Biroului Județean al filialei în care se dorește transferul. Solicitarea de a activa în altă filială judeţeană decât cea de domiciliu/rezidență trebuie motivată. Avizul se dă în prima ședință a Biroului Județean al filialei în care se doreşte transferul.

Art. 7

 1. Nu pot fi membri ai UNDOR:
  1. persoanele cărora prin lege sau prin hotărâre judecătorească le-a fost interzisă asocierea politică și exercitarea drepturilor politice;
  2. persoanele condamnate penal și nereabilitate;
  3. persoanele compromise moral și politic;
  4. persoanele care prin faptele lor promovează idei și acțiuni violente, nedemocratice, extremiste, xenofobe, rasiste, contrare intereselor naționale, contrare drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și drepturilor și libertăților constituționale.

ADMITEREA. DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE MEMBRU

Art. 8

 1. Procesul de admitere a unui nou membru al UNDOR începe în momentul depunerii cererii de înscriere în partid. Cererea tipizată prin care solicitantul își manifestă intenția explicită de a face parte din partid, se transmite fizic sau electronic, se înregistrează în mod obligatoriu în momentul primirii, și este analizată de Biroul Județean al filialei în care solicitantul își are domiciliul sau rezidența, și în care urmează să activeze, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute în Regulamentul de Admitere a Membrilor UNDOR.
 2. Decizia de admitere a cererii se ia în maxim 60 de zile de la data înregistrării cererii, în baza Regulamentului de Admitere a Membrilor. Doar decizia de admitere se comunică solicitantului. Din momentul admiterii cererii, solicitantul devine membru UNDOR.
 3. Atestarea calității de membru se face în baza deciziei de admitere, care se eliberează odată cu admiterea și dovada plății cotizației de membru la zi. Plata cotizației se face cel puțin o dată la 12 luni, pentru o perioadă ce nu poate depăși 6 luni în avans de la data plății.
 4. Admiterea în UNDOR nu creează privilegii sau restrângeri în exercitarea drepturilor cetățenești.
 5. Decizia de respingere se ia în baza Regulamentului de Admitere a Membrilor, trebuie motivată și nu necesită comunicare.
 6. Dacă în termen de 60 de zile de la depunerea cererii nu este emisă decizia de admitere, cererea este considerată respinsă.
 7. În urma respingerii cererii, solicitantul poate cere motivarea respingerii, prin aceeași procedură urmată la depunerea cererii. Motivarea se comunică în maxim 10 zile de la solicitarea acesteia și poate fi contestată.
 8. Contestația la decizia de respingere este tratată (împreună cu cererea inițială) ca o nouă cerere de înscriere și este analizată de organul de arbitraj competent, fără îndeplinirea altor formalități.
 9. În urma respingerii contestației, solicitantul poate adresa o nouă cerere de înscriere, după minim 12 luni de la respingerea contestației.
 10. O persoană care a fost exclusă din UNDOR nu poate fi reprimită în partid decât cu avizul pozitiv al Comitetului Coordonator.

PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU

Art. 9

 1. Calitatea de membru al UNDOR se pierde prin:
  1. demisie;
  2. desființarea filialei județene;
  3. excludere din partid, în condițiile prevăzute de prezentul Statut;
  4. deces;
  5. alte cazuri prevăzute expres în Statut sau lege.

DREPTURILE MEMBRILOR

Art. 10

 1. Membrii UNDOR au următoarele drepturi:
  1. să aibă inițiativă politică și posibilitatea examinării acesteia într-un cadru organizat;
  2. să se implice și să participe voluntar la orice activitate publică organizată de partid, la care participarea nu este restricționată conform Statutului și regulamentelor;
  3. sa fie informați la timp și în mod transparent cu privire la activitatea organismelor de conducere, arbitraj și control ale UNDOR, și cu privire la activitatea reprezentanților UNDOR în funcțiile publice;
  4. să participe și să voteze în cadrul Adunării Judeţene a filialei din care fac parte;
  5. să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, arbitraj și control ale UNDOR, conform prevederilor prezentului Statut și ale procedurilor și regulamentelor UNDOR;
  6. să propună și să fie propuși candidați pe listele electorale ale UNDOR, în condițiile legii și ale prezentului Statut, ale procedurilor și regulamentelor UNDOR;
  7. să participe și să ia cuvântul la ședințele oricăror organe de conducere, mai puțin cele cu caracter confidențial, în limita capacității locului de desfășurare sau a posibilităților tehnice, în cazul participării online; organizarea ședințele tuturor organelor de conducere se va face astfel încât să evite crearea de restricții de acces membrilor care doresc să participe; doar în cazuri excepționale ședințele pot fi declarate confidențiale; în cadrul ședințelor confidențiale nu pot fi discutate alte subiecte decât cele care fac subiectul situației excepționale;
  8. să adreseze petiții oricărui for de conducere, arbitraj și control al partidului, indiferent de nivel;
  9. să solicite motivat transferul în oricare altă filială județeană;
  10. să demisioneze din UNDOR, cu efect imediat.

OBLIGAȚIILE MEMBRILOR

Art. 11

 1. Membrii UNDOR au următoarele obligații:
  1. să respecte Statutul, procedurile și regulamentele UNDOR, precum și orice acte de decizie și hotărârile organelor de conducere și arbitraj naționale, precum și cele ale filialei județene din care fac parte;
  2. să candideze doar pentru funcțiile pentru care consideră că au competențele necesare;
  3. să exercite funcția, în cazul în care sunt aleși sau numiți, cu onestitate și corectitudine, în mod eficient, responsabil și transparent, asigurând respectarea procedurilor și normelor care reglementează acea funcție, în conformitate cu valorile UNDOR; exercitarea cu rea intenție a funcției atrage răspunderea individuală;
  4. să nu întreprindă și să nu promoveze acțiuni în contradicție cu valorile, scopurile și obiectivele politice ale UNDOR, definite în Titlul II din Statut;
  5. să păstreze confidențialitatea informațiilor cu care au luat contact în activitatea din cadrul sau în legătură cu UNDOR, dacă acestea au caracter confidențial; caracterul confidențial se stabilește prin marcare „confidențial” de către emitent sau de cel care le predă/diseminează, iar informațiile transmise verbal vor fi anunțate ca fiind confidențiale; lipsa marcajului sau anunțului lipsește informația de caracterul confidențial;
  6. să plătească cotizația lunară de membru; obligația se referă doar la plata cotizației proprii; nimeni nu are dreptul să refuze încasarea cotizației sau să încaseze cotizația fără eliberarea dovezii achitării acesteia; este interzisă plata cotizației în numele unui alt membru;
  7. să aibă un comportament moral și demn în societate și în activitatea sa din cadrul UNDOR;
  8. să nu absenteze nemotivat de la ședințele organelor UNDOR din care fac parte;
  9. să nu inducă în eroare, în mod voit, organele UNDOR.

SANCȚIONAREA MEMBRILOR

Art. 12

 1. Pentru neîndeplinirea îndatoririlor sale, un membru UNDOR poate fi sancționat.
 2. În  funcție de  gravitatea faptei, sancțiunile care pot fi aplicate unui membru UNDOR sunt:
  1. avertismentul verbal în fața colegilor;
  2. mustrarea scrisă;
  3. excluderea de la activitatea curentă;
  4. suspendarea temporară și revocarea din funcția în care a fost ales sau numit și interzicerea temporară a dreptului de a candida pentru o anumită funcție;
  5. retragerea sprijinului politic la funcția publică pentru care a beneficiat de susținerea UNDOR;
  6. suspendarea calității de membru pe o perioadă de până la 6 luni;
  7. excluderea din partid.

PROCEDURA DE APLICARE A SANCȚIUNILOR. COMPETENȚE

Art. 13

 1. Toate sancțiunile se pot aplica doar cu respectarea dreptului la apărare.
 2. Constatarea faptelor, stabilirea și aplicarea sancțiunilor prevăzute la Art. 12, alin. (2), lit. a și  b, se realizează fără o procedură prealabilă. Pentru sancțiunea prevăzută la Art. 12, alin. (2), lit. c, este necesar votul tuturor membrilor care participă la respectiva activitate, sancțiunea putând fi adoptată cu minim ⅔ din membrii participanți, rotunjit în minus. Sancțiunile prevăzute la Art. 12, alin. (2), lit. a, b și c, se pot aplica doar pentru comportament nepotrivit (în timpul unei activități organizate), care perturbă activitatea aflată în desfășurare. Competența de constatare a abaterii și aplicare a sancțiunii aparține conducătorului activității sau ședinței. Aceste sancțiuni se pot aplica doar pentru membrii aflați în subordinea directă a acestor organe. Competența de constatare și sancționare este extinsă și la alți membri care, participând la o activitate, se află în subordinea temporară a acestor organe de conducere.
 3. Suspendarea temporară și revocarea din funcția în care a fost ales sau numit se realizează pentru încălcări ale legii penale, dacă a fost începută urmărirea penală împotriva membrului, încălcări grave ale normelor interne UNDOR, precum și pentru dezinteres sau inaptitudini manifestate în executarea funcției. Suspendarea temporară se produce ca urmare a unei plângeri scrise din partea membrilor sau a unei sesizări formulate de organele de conducere, adresată comisiei de arbitraj competente, prin decizie a comisiei de arbitraj. Decizia de suspendare pe durata procesului ia forma unei ordonanțe președințiale și se emite înainte de judecarea fondului, în cazul în care sesizarea nu este încadrată ca nefondată, în funcție de conținutul sesizării și aprecierea comisiei de arbitraj legată de implicațiile cost/beneficiu ale suspendării raportate la situație. Decizia de suspendare pe durata procesului produce efecte din momentul comunicării până la anularea acesteia sau finalizarea fondului, și poate fi atacată oricând pe durata procesului. Comunicarea deciziei de suspendare pe durata procesului și motivarea acesteia se comunică de îndată membrului suspendat din funcție și organelor din care face parte respectiva funcție. Plângerea prin care se solicită suspendarea sau revocarea dintr-o funcție aleasă sau numită se depune la oricare organizație a partidului, se înregistrează imediat și se comunică de îndată comisiei de arbitraj competente pentru soluționare. Dacă prin hotărârea finală la fondul cauzei comisia de arbitraj stabilește revocarea din funcție, până la rămânerea definitivă a hotărârii membrul sancționat este suspendat temporar din funcție, pierzând dreptul de exercitare a acesteia. Revocarea din funcție se produce la rămânerea definitivă a hotărârii comisiei de arbitraj, prin trecerea termenului de contestare sau prin decizia definitivă în apel. Apelul se judecă în procedură de urgență. Doar în cazul rămânerii definitive a deciziei de revocare se poate face o nouă numire sau se pot organiza alegeri pentru funcția rămasă vacantă. Revocarea din funcție poate fi cumulată cu alte sancțiuni disciplinare (interzicerea temporară a dreptului de a candida pentru aceeași funcție din care a fost revocat, suspendarea calității de membru, excluderea din partid).
 4. Sancțiunea retragerii sprijinului politic prevăzută la Art. 12, alin. (2), lit. e, se realizează ca urmare a exercitării defectuoase a respectivei funcții. Sancțiunea este decisă în regim de urgență de Biroul Executiv și se comunică pe loc în cadrul ședinței în care este adoptată sau prin email, în cazul în care membrul respectiv nu poate participa prin nici o modalitate la ședință. Decizia Biroului Executiv de retragere a sprijinului politic poate fi contestată în 24 de ore de la comunicare și produce efecte doar după rămânerea definitivă prin necontestare sau prin judecarea apelului împotriva acesteia. Apelul se judecă de Comisia Națională de Arbitraj, în regim de urgență.
 5. Excluderea din partid este cea mai drastică sancțiune și nu poate fi aplicată decât pentru fapte deosebit de grave. Ea se produce prin decizie a organelor de arbitraj competente, în situația în care este evidentă apariția unei incompatibilități cu statutul de membru UNDOR, conform Art. 7 din prezentul Statut sau ca urmare a soluționării unei plângeri. Până la rămânerea definitivă a deciziei de excludere prin necontestare sau ca urmare a soluționării apelului, membrul este suspendat din toate funcțiile ocupate. Apelul se judecă în procedură de urgență.
 6. Toate sancțiunile cu excepția celor de la Art. 12, alin. (2), lit. d, e, f și g, sunt stabilite de comisiile de arbitraj, în funcție de competențele acestora. Decizia de sancționare și motivarea acesteia se redactează și se comunică de îndată. În luarea deciziei, comisiile de arbitraj pot cere (fără a fi obligate) o recomandare privind sancțiunea, de la organele de conducere. Organele de conducere pot face (fără a fi obligate) o recomandare privind sancțiunea. În stabilirea sancțiunii, comisiile de arbitraj nu sunt obligate să țină cont de recomandarea transmisă de organele de conducere.
 7. Sancțiunile se aplică gradual și în funcție de gravitatea faptei, intrând în efect doar ca urmare a rămânerii definitive a deciziei/hotărârii de sancționare.
 8. Sancțiunile pentru membrii care dețin funcții în structura UNDOR la nivel național, ori funcții politice la nivel național, pot fi dispuse doar de Comitetul Coordonator, cu respectarea dreptului la apărare și în conformitate cu Regulamentul Comisiilor de Arbitraj.

TITLUL IV

ORGANIZAREA UNDOR

Art. 14

 1. UNDOR este organizat și funcționează după criteriul administrativ-teritorial.

Art. 15.

 1. Participarea la ședințe se poate face și prin mijloace de comunicare la distanță. Votul la distanță este permis doar cu înregistrarea  audio-video ce permite verificarea identității votantului și a modului în care a votat. Votul la distanță nu poate fi utilizat în cazul voturilor secrete, referitoare la persoane.

ORGANIZAREA TERITORIALĂ

Art. 16.

 1. Structurile teritoriale ale UNDOR sunt filiala județeană, respectiv a Municipiului București și Filiala Diaspora. Filiala Municipiului București și Filiala Diaspora sunt echivalente unei filiale județene.
 2. Structurile teritoriale ale UNDOR își vor putea asuma drepturi și obligații față de terți, precum și încheia contracte și altele asemenea, numai în limita delegării exprese în acest sens, decise de către Biroul Executiv, conform procedurilor prevăzute în această delegare. Delegarea va putea fi diferită de la o filială la alta.

Art. 17.

  1. Filiala județeană se constituie și se dizolvă prin decizie a Comitetului Coordonator, pe raza teritorială a unui județ. Odată cu decizia de înființare, este convocată și Adunarea Județeană a filialei, pentru alegerea organelor de conducere, arbitraj şi control ale filialei județene.
  2. În subordinea filialei județene se pot înființa, prin decizia Biroului Județean, structuri responsabile de activitatea la nivelul unui oraș (sector în cazul municipiului București), incluzând și UAT-urile din zona respectivului oraș. Aceste structuri au doar atribuții executive.
  3. Filialele județene și organele lor de conducere, arbitraj și control se subordonează celor naționale, după cum urmează:
   1. organele executive de conducere județene se subordonează doar organelor executive de conducere naționale;
   2. organele de jurisdicție internă județene se subordonează doar organelor de jurisdicție internă naționale;
   3. organele de control județene se subordonează doar organelor de control naționale.

STRUCTURA FILIALEI JUDEȚENE

Art. 18.

 1. Organele de conducere, arbitraj și control ale filialei județene sunt:
  1. Adunarea Județeană;
  2. Biroul Județean;
  3. Președintele filialei județene;
  4. Comisia Județeană de Arbitraj;
  5. Cenzorul.

ADUNAREA JUDEȚEANĂ

Art. 19.

 1. Adunarea Județeană a filialei este organul suprem al filialei județene:
  1. Este compusă din toți membrii filialei județene și poate decide asupra oricăror aspecte legate de activitățile și reglementările activităților, însă doar cu respectarea  prevederilor legislației în vigoare, a prezentului Statut și a normelor și reglementărilor emise și aprobate de organele naționale de conducere ale UNDOR.
  2. Alege, reconfirmă sau revocă prin vot secret Președintele filialei județene, membrii Biroului Județean, ai Comisiei Județene de Arbitraj și Cenzorul. Reconfirmarea sau revocarea se realizează la fiecare prima ședință a Adunării Județene, ulterioară unui tur de alegeri locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidențiale. Reconfirmarea poate fi făcută de cel mult 3 ori consecutiv, după care este obligatorie organizarea de alegeri. Revocarea Președintelui filialei județene și a Biroului Județean nu poate fi făcută decât împreună, revocarea oricăruia constituind o revocare și a celuilalt. Membrii Biroului Județean nu pot fi revocați individual, prin votul Adunării Județene. Revocarea individuală pentru membrii Biroului Județean și ai Comisiei Județene de Arbitraj, se face doar pentru abateri, pe cale juridică. Biroul Județean este revocat de drept dacă cel puțin jumătate din membrii aleși la termen își pierd funcția prin orice mijloc (demisie, sancționare etc.).
  3. Ședințele Adunării Județene se pot desfășura doar cu un cvorum de minim 50%+1 din numărul total de membri ai filialei județene. În cazul în care la prima convocare nu este îndeplinită condiția de cvorum pentru desfășurarea ședinței, aceasta se reconvoacă peste 7 zile. În cazul reconvocării, condiția de cvorum pentru desfășurarea ședinței nu mai trebuie îndeplinită. Deciziile se adoptă cu minim 50%+1 din voturile valabil exprimate și cu un cvorum de vot de minim ⅔, rotunjit în minus din numărul membrilor cu drept de vot prezenți la ședință. Prin membru cu drept de vot se înțelege orice membru al filialei județene care are cotizația achitată la zi și care anterior votului nu a fost suspendat pentru neplata cotizației pe o perioadă mai mare decât cea scursă de la data achitării și până în ziua votului.
  4. Ședințele Adunării Județene se desfășoară cel puțin o dată pe an, se organizează de regulă în weekend și pot fi convocate de:
   1. organele de conducere naționale;
   2. Biroul Județean al filialei UNDOR;
   3. 33% din membrii cu drept de vot ai filialei județene UNDOR.

BIROUL JUDEȚEAN

Art. 20.

 1. Biroul Județean al filialei UNDOR este organul de conducere executivă aflat în subordinea Adunării Județene. Conduce filiala județeană în intervalul dintre ședințele Adunării Județene:
  1. Este compus dintr-un număr de minim 3 membri, dar nu mai puțin de 5% rotunjit în minus din numărul total de membri ai filialei județene. Aceștia sunt aleși prin votul direct și secret al tuturor membrilor cu drept de vot ai filialei județene, în cadrul Adunării Județene.
  2. Doar membrii filialei județene care au cotizația achitată la zi și care anterior votului nu au fost suspendați pentru neplata cotizației pe o perioadă mai mare decât cea scursă de la data achitării și până în ziua votului, au drept de vot. Membrii suspendați pentru neplata cotizației își recapătă dreptul de vot doar după achitarea cotizației și trecerea unei perioade de timp echivalente celei în care au fost suspendați.
  3. Mandatul Biroului Județean este supus procedurii de reconfirmare după fiecare scrutin (local, parlamentar, europarlamentar sau prezidential). Mandatul Biroului Județean poate fi reconfirmat de cel mult 3 ori.
  4. Alegerile se organizează în ultima săptămână din luna următoare scrutinului. Doar în cazuri excepționale, când din motive evidente (sărbători importante, pandemii etc.) alegerile nu pot fi organizate la termenul menționat anterior, acestea pot fi programate în ultima săptămână din luna următoare de la trecerea motivului care a generat amânarea.
  5. De fiecare dată când un loc în Biroul Județean este liber (prin demisie, excludere, revocare sau prin creșterea numărului de membri), se organizează alegeri doar pentru poziția respectivă, în ultima săptămână din luna următoare momentului în care funcția a devenit vacantă. Modificarea numărului de membri ai Biroului Județean poate fi făcută doar ca urmare a revocării Biroului Județean sau în cazul alegerilor la termen.
  6. Pe perioada dintre scrutinul local sau național și data votului, conducerea este asigurată în continuare de Biroul Județean al filialei UNDOR, însă cu puteri limitate, în regim de Birou Județean interimar.
  7. Ședințele Biroului Județean sunt coordonate de Președintele filialei județene. Acesta este membrul Biroului Județean care a obținut cele mai multe voturi la alegeri, în cadrul ședinței Adunării Județene. Hotărârile sunt adoptate cu ⅔ din voturile membrilor participanți la ședință, inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, dar nu mai puțin de jumătate din numărul de membri ai Biroului Județean. Prin mijloace de comunicare la distanță nu pot fi exprimate voturi referitoare la persoane. Cu excepția voturilor secrete, toate celelalte se înregistrează nominal și sunt disponibile tuturor membrilor filialei.
  8. Ședințele Biroului Județean al filialei UNDOR sunt convocate de:
   1. organele naționale de conducere executivă;
   2. Adunarea Județeană;
   3. Președintele filialei județene;
   4. Biroul Județean;
   5. o treime din membrii Biroului Județean.

PREȘEDINTELE FILIALEI JUDEȚENE

Art. 21.

 1. Președintele filialei județene reprezintă filiala județeană în relațiile cu autoritățile publice și cu terții, și este garantul respectării Statutului și a normelor de organizare și funcționare în cadrul filialei județene, având rol de mediere între structurile de conducere, arbitraj și control ale filialei județene, precum și între filiala județeană și structurile de conducere, arbitraj și control naționale ale UNDOR. În exercitarea medierii, Președintele filialei județene nu poate adopta decizii, ci poate doar propune soluții care să fie sau nu agreate de organele aflate în conflict. În cazul în care o soluție amiabilă nu poate fi identificată în termen de 30 de zile, acesta are obligația să sesizeze, în regim de urgență, organele competente pentru soluționarea diferendului.
 2. Președintele filialei județene răspunde de buna informare a membrilor și organelor filialei județene. În exercitarea acestui atribut, Președintele supraveghează activitatea tuturor organelor filialei județene și asigură comunicarea între acestea.
 3. Președintele filialei județene este garantul respectării transparenței și răspunde de asigurarea acesteia la nivelul filialei județene.
 4. Președintele filialei județene are dreptul de a consulta orice documente legate de activitatea filialei județene și are dreptul de a participa (fără drept de vot) la oricare ședință, a oricărui organ de conducere și control din cadrul filialei județene, precum și la ședințele organelor de conducere și control la nivel național, inclusiv la cele confidențiale, dacă ședințele se referă la filiala județeană din care face parte sau au legătură cu aceasta. La oricare ședință la care participă, indiferent dacă este a organelor filialei județene din care face parte sau a celor naționale, poate face propuneri de suplimentare a ordinii de zi a ședinței. Acest drept de participare nu poate fi delegat. Acest drept nu se aplică pentru comisiile de arbitraj.
 5. Președintele filialei județene poate negocia și încheia în numele filialei locale contracte juridice sau înțelegeri politice, pe care le supune spre ratificare Biroului Județean al filialei județene. În lipsa ratificării, acestea nu produc efecte.
 6. Președintele filialei județene răspunde de activitatea desfășurată de toți membrii și toate organele filialei județene, având obligația de a sesiza organelor competente orice disfuncționalitate în vederea soluționării.
 7. Președintele filialei județene este împuternicit să prezinte candidaturile din partea filialei UNDOR la alegerile locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale.

COMISIA JUDEȚEANĂ DE ARBITRAJ

Art. 22.

 1. Comisia Județeană de Arbitraj este organismul de jurisdicție internă la nivelul filialei județene:
  1. este formată din 3 membri, aleși prin vot secret, în ședința Adunării Județene, pentru un mandat egal cu cel al Biroului Județean;
  2. este condusă de Președintele Comisiei Judeţene de Arbitraj, stabilit în prima ședință de după alegerile din Adunarea Județeană;
  3. soluționează diferendele dintre membrii de partid ai filialei județene, precum și cele dintre aceștia și organele filialei județene, cu respectarea dreptului la opinie și la apărare, în conformitate cu competențele și procedurile stabilite prin Regulamentul Comisiilor de Arbitraj.

CENZORUL FILIALEI JUDEȚENE

Art. 23.

 1. Cenzorul filialei județene este ales în ședința Adunării Județene, și are ca atribuție verificarea gestiunii filialei județene și a patrimoniului acesteia.

ORGANIZAREA LA NIVEL NAȚIONAL

Art. 24.

 1. Structurile UNDOR la nivel național  sunt:
  1. Congresul;
  2. Comitetul Coordonator;
  3. Consiliul Politic;
  4. Biroul Executiv;
  5. Președintele;
  6. Comisia Națională de Arbitraj;
  7. Comisia Națională de Cenzori.

CONGRESUL

Art. 25.

 1. Congresul este organul suprem de decizie al partidului. Acesta se întrunește cel puțin o dată la 4 ani.
 2. Delegații filialelor județene la Congres sunt aleși prin vot secret.
 3. Numărul total al delegaților care formează Congresul este stabilit prin decizia Consiliului Politic și nu poate fi mai mic de 1% din numărul de membri ai partidului. Consiliul Politic se convoacă în vederea organizării Congresului, cu minim 30 de zile înainte de Congres. Agenda Congresului trebuie definitivată cu minim 15 zile înaintea acestuia.
 4. Sunt membri de drept ai Congresului președinții filialelor județene și toți membrii structurilor naționale. Mandatul acestora la Congres nu poate fi delegat.
 5. Ședințele Congresului sunt valabil desfășurate în prezența a ⅔ din numărul potențialilor  participanți cu drept de vot. Congresul adoptă hotărâri cu votul a ⅔ din participanții cu drept de vot prezenți.
 6. Congresul Extraordinar este convocat de:
  1. Comitetul Coordonator;
  2. Consiliul Politic.

 

Art. 26

 1. Congresul are următoarele atribuții:
  1. alege și revocă prin vot deschis membrii Biroului Executiv, Președintele, membrii Comisiei Naționale de Arbitraj și membrii Comisiei Naționale de Cenzori;
  2. aprobă sau respinge în bloc modificările la Statutul UNDOR aprobate de Comitetul Coordonator între Congrese, o respingere din partea Congresului fiind echivalentă cu o nouă modificare de Statut, acesta revenind la forma inițială de la ultimul congres;
  3. aprobă sau respinge amendamentele propuse la Statutul UNDOR și Programul politic, prin agenda Congresului;
  4. aprobă sau respinge reorganizarea propusă de Consiliul Politic, prin fuziune cu alte partide politice sau prin divizare totală sau parțială;
  5. aprobă încetarea activității și autodizolvarea UNDOR.

COMITETUL COORDONATOR

Art. 27.

 1. În cadrul primului Congres UNDOR se constituie prin vot Comitetul Coordonator.

Art. 28.

 1. Comitetul Coordonator este organismul de jurisdicție internă UNDOR care:
  1. veghează la respectarea valorilor, principiilor și obiectivelor constitutive;
  2. este garantul transparenței în partid, cu respectarea legislației naționale și a reglementărilor europene;
  3. poate decide asupra extinderii sau restrângerii numărului de membri din care este constituit; membrii Comitetului Coordonator pot fi sancționați doar de Comitetul Coordonator.
 2. Şedințele Comitetului Coordonator sunt considerate valid desfășurate în prezența a ⅔ din numărul membrilor acestuia; Comitetul Coordonator adoptă hotărâri cu votul a ⅔ din membrii prezenți.
 3. Comitetul Coordonator are următoarele atribuții:
  1. numește membrii în cadrul Comitetului, pentru pozițiile vacantate sau create în cazul creșterii numărului de membri;
  2. numește și revocă reprezentanții săi de drept în Biroul Executiv și în Comisia Națională de Arbitraj;
  3. dezbate, amendează și aprobă propunerile de modificare a regulamentelor UNDOR;
  4. dezbate și aprobă propunerile de modificare a Statutului între congrese; primul Congres trebuie să se pronunțe în bloc asupra modificărilor adoptate de Comitetul Coordonator, o respingere din partea Congresului fiind echivalentă cu o nouă modificare de Statut, acesta revenind la forma inițială de la ultimul Congres;
  5. avizează cererile de înscriere în partid;
  6. validează sau invalidează, nominal, propunerile de candidați pentru alegerile locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale, precum şi candidatul din partea partidului pentru ocuparea funcției de prim-ministru;
  7. decide asupra excepțiilor de la reguli strict necesare pentru operaționalizarea activității;
  8. constată și soluționează conflictele dintre organele partidului, cu respectarea dreptului la apărare și în conformitate cu Regulamentul Comisiilor de Arbitraj;
  9. soluționează apelurile împotriva deciziilor Comisiei Naționale de Arbitraj, cu respectarea dreptului la apărare și în conformitate cu Regulamentul Comisiilor de Arbitraj;
  10. dispune sancțiuni pentru membrii care dețin funcții în structura UNDOR la nivel național, ori funcții politice la nivel național, cu respectarea dreptului la apărare și în conformitate cu Regulamentul Comisiilor de Arbitraj;
  11. soluționează neclaritățile legate de interpretarea prevederilor Statutului;
  12. validează și definitivează agenda ședințelor Consiliului Politic și Congresului;
  13. poate convoca un Congres Extraordinar.

Art. 29.

 1. Nu pot face obiectul modificării Statutului Art. 28, precum și oricare alte prevederi care ar viza direct sau indirect restrângerea drepturilor și competențelor Comitetului Coordonator.

CONSILIUL POLITIC

Art. 30

 1. Consiliul Politic este structura de conducere a partidului care coordonează activitatea politică a UNDOR între Congrese.
 2. Consiliul Politic se constituie din:
  1. președinții filialelor județene;
  2. membrii Comitetului Coordonator;
  3. membrii Biroului Executiv;
  4. membrii Comisiei Naționale de Arbitraj;
  5. membrii Comisiei Naționale de Cenzori;
  6. președinții de Consiliu Județean membri UNDOR;
  7. reprezentanții consilierilor locali și ai primarilor membri UNDOR;
  8. reprezentanții senatorilor, deputaților și europarlamentarilor membri UNDOR.
 3. Consiliul Politic al UNDOR se întrunește anual sau ori de câte ori este necesar.
 4. Convocarea Consiliului Politic se face cu cel puțin 15 zile înainte de data desemnată pentru lucrările ședinței, de către:
  1. Comitetul Coordonator;
  2. Biroul Executiv;
  3. cel puțin ⅓ din numărul membrilor Consiliului Politic.
 5. Ședința Consiliului Politic este validă în prezența a ⅔ din numărul membrilor acestuia; Consiliul Politic adoptă hotărâri cu votul a minim ⅔ din membrii prezenți. În cadrul ședinței nu pot fi dezbătute subiecte și adoptate hotărâri care nu sunt prevăzute în agenda definitivată de Comitetul Coordonator.
 6. Propunerile pentru agenda Consiliului Politic sunt făcute de organul care convoacă ședința, odată cu convocarea, și pot fi completate cu propuneri venite de la Președintele UNDOR, Biroul Executiv, Comitetul Coordonator sau minim 100 de membri UNDOR, din minim 3 filiale județene, din care minim 10 membri în fiecare filială. Propunerile pentru completarea agendei Consiliului Politic pot fi făcute în cel mult 72 de ore de la convocare.
 7. Agenda Consiliului Politic este definitivată și validată de Comitetul Coordonator, cu minim 72 de ore înainte de ședință.

Art. 31.

 1. Consiliul Politic are următoarele atribuții:
  1. hotărăște asupra activității reprezentanților UNDOR în Guvern, asupra proiectelor de Program politic, a strategiei electorale, asupra asocierii în alianțe politice sau electorale ori în alte forme de asociere cu alte partide, în baza protocoalelor de asociere încheiate în condițiile legii;
  2. hotărăște asupra Programului de guvernare, a Programului legislativ și reprezentanților partidului în Guvern;
  3. stabilește protocoale de colaborare cu patronatele, confederațiile sindicale sau alte structuri ale societății civile;
  4. aprobă protocoale de colaborare ale UNDOR pe plan intern și internațional, cu alte partide și organizații politice;
  5. poate convoca un Congres Extraordinar;
  6. orice alte atribuții date de prezentul Statut în sarcina sa.

BIROUL EXECUTIV

Art. 32.

 1. Biroul Executiv este organismul de conducere executivă a partidului la nivel național, compus din 10 membri cu drept de vot, din care unul este Președintele UNDOR.
 2. 50% din componența Biroului Executiv reprezintă membri de drept, numiți de Comitetul Coordonator, iar 50% din membri sunt aleși de Congres.
 3. Președintele UNDOR este membru al Biroului Executiv și conduce ședințele acestuia.
 4. Mandatul Biroului Executiv este de cel mult 4 ani.
 5. Ședințele sunt valabil desfășurate cu cvorum de 50%+1. Deciziile Biroului Executiv se adoptă cu minim 50%+1 din numărul total de membri ai Biroului Executiv, indiferent de numărul de membri prezenți. În cazul în care, pentru un subiect dezbătut în ședință, nu poate fi adoptată o decizie, indiferent de motiv, subiectul și decizia sunt transferate automat la Comitetul Coordonator.
 6. Agenda ședințelor Biroului Executiv se propune odată cu convocarea și se poate suplimenta cu alte subiecte, de către membrii Biroului Executiv, până cel târziu cu 24 de ore înainte de ședință. Subiectele propuse, pentru a intra pe ordinea de zi a ședinței, necesită susținerea din partea a minim 3 membri ai Biroului.
 7. Prim-Vicepreședintele și Vicepreședintele sunt primii doi membri ai Biroului Executiv în ordinea voturilor obținute la Congres. Aceștia pot prelua oricare din atribuțiile Președintelui UNDOR.
 8. Ședințele Biroului Executiv sunt convocate de regulă săptămânal sau ori de câte ori este necesar de către:
  1. Președintele UNDOR;
  2. ⅓ din membrii Biroului Executiv.

Art. 33.

 1. Biroul Executiv are următoarele atribuții:
  1. conduce UNDOR în intervalul dintre două ședințe ale Consiliului Politic și ia toate măsurile necesare pentru bunul mers al partidului, în conformitate cu Statutul, Programul politic și deciziile anterioare ale Consiliului Politic;
  2. propune Consiliului Politic convocarea Congresului și se ocupă de organizarea acestuia, în conformitate cu decizia Consiliului Politic;
  3. propune Comitetului Coordonator acordarea/retragerea sprijinului politic;
  4. sesizează Comisia Națională de Arbitraj cu privire la abateri ale membrilor ce ocupă funcții în aparatul de partid la nivel național, precum și pentru cei ce ocupă funcții publice alese sau numite, și face propuneri de sancționare;
  5. propune validarea sau invalidarea motivată și nominală a candidaturilor pentru  alegerile locale, prezidențiale, Parlamentul României și Parlamentul European;
  6. propune modificări la Regulamentul Biroului Executiv și asupra oricăror reglementări interne legate de desfășurarea activității executive;
  7. stabilește cuantumul minim și maxim al cotizației, repartizarea și utilizarea acesteia;
  8. propune Consiliului Politic organizarea de referendumuri interne și se ocupă de organizarea acestora, în conformitate cu decizia Consiliului Politic;
  9. orice alte atribuții executive neprevăzute expres în sarcina altui organism, precum și alte atribuții date de prezentul Statut în mod explicit în sarcina sa;
  10. stabilește atribuțiile executive pe care le poate delega membrilor săi și creează departamente aflate în subordinea acestora.

PREȘEDINTELE

Art. 34.

 1. Președintele reprezintă partidul în relațiile cu autoritățile publice și cu terții, și este garantul respectării Statutului și a normelor de desfășurare a activităților executive, având rol de mediere între structurile de conducere ale filialelor județene și structurile de conducere naționale ale UNDOR. În exercitarea medierii, Președintele nu poate adopta decizii, ci poate doar propune soluții care să fie sau nu agreate de organele aflate în conflict. În cazul în care o soluție amiabilă nu poate fi identificată în termen de 30 de zile, acesta are obligația să sesizeze organele competente, în regim de urgență, pentru soluționarea diferendului.
 2. Președintele este ales prin votul direct și secret al participanților cu drept de vot la Congres. Alegerea Președintelui se realizează cu minim 50%+1 din numărul de voturi exprimate. În cazul în care nici unul dintre candidați nu obține numărul necesar de voturi, se organizează turul doi, între primii doi candidați clasați în ordinea numărului de voturi.
 3. Președintele răspunde de buna informare a membrilor și organelor partidului. În  exercitarea acestui atribut, Președintele supraveghează activitatea tuturor organelor și  asigură comunicarea între acestea.
 4. Președintele are dreptul de a consulta orice documente legate de activitatea partidului și are dreptul de a participa (fără drept de vot) la oricare ședință a oricărui organ de conducere, arbitraj și control din cadrul filialelor județene, precum și la ședințele organelor de conducere, arbitraj și control la nivel național, inclusiv la cele confidențiale, dacă ședințele se referă la activitatea executivă sau au legătură cu aceasta. La oricare ședință la care participă, Președintele poate face propuneri de suplimentare a ordinii de zi. Acest drept de participare nu poate fi delegat.
 5. Președintele poate negocia și încheia în numele UNDOR contracte juridice sau înțelegeri politice, pe care le supune spre ratificare Biroului Executiv. Înțelegerile politice pot fi negociate și încheiate doar în baza mandatului și cu ratificarea Consiliului Politic. În lipsa ratificării, acestea nu produc efecte.
 6. Președintele răspunde de activitatea desfășurată de toți membrii și toate organele partidului (cu excepția Consiliului Politic, a Comitetului Coordonator și a Congresului), având obligația de a sesiza organelor competente orice disfuncționalitate în vederea soluționării.
 7. Președintele este împuternicit să prezinte candidaturile UNDOR la alegerile locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale.

COMISIA NAȚIONALĂ DE ARBITRAJ 

Art. 35.

 1. Comisia Națională de Arbitraj este compusă din 10 membri cu drept de vot.
 2. 50% din componența Comisiei Naționale de Arbitraj reprezintă membri de drept, numiți de Comitetul Coordonator, iar 50% sunt membri aleși prin vot secret de Congres.
 3. Comisia Națională de Arbitraj este condusă de un Președinte, stabilit în prima ședință a comisiei ulterioară alegerilor din cadrul Congresului.
 4. Comisia Națională de Arbitraj soluționează conflictele care afectează partidul și membrii săi, precum apelul împotriva deciziilor comisiilor de arbitraj județene, cu respectarea dreptului la opinie și apărare, în conformitate cu competențele și procedurile stabilite prin Regulamentul Comisiilor de Arbitraj.
 5. Comisia Națională de Arbitraj soluționează și alte probleme, conform prevederilor prezentului Statut și a competențelor stabilite prin Regulamentul Comisiilor de Arbitraj.

COMISIA NAȚIONALĂ DE CENZORI

Art. 36.

 1. Comisia Națională de Cenzori este formată dintr-un Președinte și 2 membri aleși de Congres.
 2. Președintele Comisiei Naționale de Cenzori este cenzorul ales cu cele mai multe voturi în cadrul Congresului.
 3. Comisia Națională de Cenzori exercită activitatea de control financiar și audit a partidului și a gestionării patrimoniului acestuia.
 4. Comisia Națională de Cenzori are următoarele atribuții:
  1. verifică gestiunea partidului la nivel național;
  2. îndrumă și controlează activitatea comisiilor județene de cenzori;
  3. exercită și alte atribuții prevăzute de lege pentru comisiile de cenzori.

SECRETARIATUL GENERAL

Art. 37.

 1. Secretariatul General este condus de Secretarul General, numit și revocat de Biroul Executiv, căruia i se subordonează. Acesta poate delega atribuții către personalul Secretariatului General.
 2. Secretariatul General are următoarele atribuții:
  1. coordonează și îndrumă activitatea organizatorică la nivel național;
  2. răspunde de evidența membrilor partidului și a filialelor județene;
  3. acordă sprijinul necesar și pregătește documentele necesare desfășurării activităților în ședințele Biroului Executiv, Consiliului Politic, Comitetului Coordonator și  Congresului;
  4. coordonează activitatea de organizare a evenimentelor de partid naționale;
  5. propune Comitetului Coordonator înființarea unor structuri funcționale necesare în desfășurarea activității partidului;
  6. acordă suportul necesar activităților de presă;
  7. răspunde de asigurarea accesului la toate informațiile de interes public, pentru toate persoanele interesate, conform legislației naționale și reglementărilor europene;
  8. îndeplinește orice atribuții stabilite în sarcina sa de Președintele UNDOR, Biroul Executiv, Consiliul Politic sau Comitetul Coordonator, sau care reies din Statut.

TITLUL V

PROCEDURI PENTRU ALEGERI

Art. 38

 1. Alegerile în cadrul partidului se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Alegerilor Interne. Votul privind persoane și ocuparea funcțiilor este direct, secret și nu se poate organiza prin mijloace electronice sau de comunicare la distanță. Dreptul de vot nu poate fi delegat.

Art. 39

 1. Un membru UNDOR poate deține o singură funcție aleasă sau numită în cadrul partidului; calitatea de membru al Comitetului Coordonator nu este considerată funcție aleasă sau numită.

Art. 40

 1. Persoanele plătite din fonduri UNDOR sau angajate la cabinetele parlamentare ori grupurile parlamentare UNDOR nu pot ocupa funcții alese în cadrul UNDOR.

Art. 41

 1. Organele executive UNDOR la nivel local sunt Președintele filialei județene și Biroul Județean.

Art. 42

 1. Președintele filialei județene este ales de Adunarea Județeană a filialei, fiind membrul Biroului Județean care a obținut cele mai multe voturi în cadrul alegerilor pentru stabilirea componenței Biroului Județean. În caz de balotaj, se organizează o nouă rundă de vot, între primii doi membri, ordonați în ordinea voturilor obținute.

Art. 43

 1. Membrii Biroului Județean al filialei sunt aleși prin votul direct și secret al tuturor membrilor cu drept de vot ai filialei județene, în cadrul Adunării Județene. Componența numerică este stabilită prin hotărâre, în cadrul Adunării Județene.

Art. 44

 1. Organele executive la nivel național sunt Președintele partidului și Biroul Executiv.

Art. 45

 1. Președintele partidului este ales prin votul direct și secret al participanților cu drept de vot la Congres. Alegerea Președintelui se realizează cu minim ⅔ rotunjit în minus la primul întreg din numărul de voturi exprimate. În cazul în care nici unul dintre candidați nu obține numărul necesar de voturi, se organizează turul doi, între primii doi candidați clasați în ordinea numărului de voturi, alegerea făcându-se cu 50%+1 din numărul de voturi valabil exprimate.

Art. 46

 1. Membrii aleși ai Biroului Executiv se stabilesc prin votul direct și secret al  participanților cu drept de vot la Congres.

Art. 47

 1. Contestațiile privind alegerile în cadrul filialei județene se soluționează de Comisia Națională de Arbitraj.

Art. 48

 1. Contestațiile privind alegerile referitoare la structurile naționale sunt soluționate de Comitetul Coordonator.

Art. 49

 1. Pentru orice funcție, depunerea candidaturilor, organizarea campaniei interne și desfășurarea votului se organizează în conformitate cu prevederile Regulamentului Alegerilor Interne.

TITLUL VI

REORGANIZAREA ȘI ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII UNDOR

Art. 50

 1. UNDOR poate încheia alianțe electorale și politice în urma hotărârii Consiliului Politic.

Art. 51

 1. UNDOR se poate reorganiza sau își poate înceta activitatea prin:
  1. dizolvare prin hotărâre a C.C.R. sau a Tribunalului București;
  2. hotărâre a Congresului de reorganizare prin fuziune prin absorbție sau contopire cu alte partide;
  3. autodizolvare prin hotărâre a Congresului;
  4. alte situații prevăzute de lege.

TITLUL VII

FINANȚAREA. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI UNDOR

Art. 52

 1. Partidul poate deține, în condițiile legii, bunuri mobile și imobile necesare realizării activității sale specifice.

Art. 53

 1. Sursele de finanțare UNDOR sunt:
  1. cotizațiile membrilor;
  2. donații din partea simpatizanților și terților, în condițiile legii;
  3. venituri din activități proprii;
  4. subvenții de stat acordate în condițiile legii;
  5. împrumuturi de la persoane fizice și juridice;
  6. alte forme de finanțare, potrivit legii.

  Art. 54

  1. Membrii de partid sunt obligați să achite lunar cotizația. Cuantumul minim și maxim al cotizației, repartizarea și utilizarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Biroului Executiv.

  Art. 55

  1. Plata cotizației se face personal, în contul central al partidului sau în numerar, cu eliberare de chitanță. Nu este permisă plata cotizației în numele altui membru.

  Art. 56

  1. Patrimoniul partidului este format din bunurile mobile și imobile în proprietate sau obținute în condițiile legii.

  Art. 58

  1. Activitatea financiar-contabilă este supusă controlului Comisiei Naționale de Cenzori.

  Art. 59

  1. Filialele județene au activitate financiară proprie și gestionează patrimoniu.

TITLUL VIII

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 60.

 1. Prezentul Statut se completează de drept cu prevederile Legii partidelor politice Nr. 14/2003.

Art. 61.

 1. Primul Congres al UNDOR va fi organizat în termen de cel mult 90 de zile de la data înregistrării în Registrul Partidelor Politice.
 2. Până la constituirea organelor de conducere, arbitraj și control ale partidului la nivel național, toate atribuţiile acestora revin Grupului de Iniţiativă, Congresului şi, apoi, Comitetului Coordonator.

Art. 62.

 1. Până la primul Congres al UNDOR, conducerea partidului va fi asigurată de Grupul de Inițiativă, iar Președintele Grupului de Inițiativă va reprezenta partidul în relația cu autoritățile publice și cu terții.

Art. 63.

 1. Patrimoniul inițial al UNDOR este de 300 de lei, constituit prin aportul egal al membrilor Grupului de Inițiativă.