Manifest politic: România de mâine.

România de mâine, cea doar visată astăzi, este frumoasă, are păduri cu copaci seculari, are râuri curate și oameni gospodari, care lucrează aici, în locurile unde unii dintre noi ne-am născut, iar alții am fost primiți cu brațele deschise, indiferent de unde veneam, pentru a crește împreună comunități potrivite pentru România de mâine.

România din inima noastră este una inclusivă, în care fiecare are o șansă la școală și la sănătate, o țară despre care ești mândru să vorbești când ești departe sau ești întrebat de unde vii, o țară de care îți este dor, pentru că e locul unde simți că trăiești cu adevărat, unde sunt prietenii și rudele tale, plaiurile dragi, obiceiurile și tradițiile unice în Europa, în care te regăsești și care îți dau identitatea inconfundabilă de a fi într-un anume fel în lume.

România din inima noastră este cea a regiunilor istorice, legate între ele prin drumuri și autostrăzi, în care putem construi un mâine mai bun, în care administrația este formată din oameni capabili, ajunși în posturile publice pe criterii de competență, profesionalism și integritate, școliți într-un sistem de învățământ performant și accesibil pentru fiecare dintre noi, unde fiecare cetățean al României se simte împlinit și fericit, fără a fi nevoit să plece de acasă doar pentru a supraviețui sau pentru a le oferi copiilor un viitor mai bun.

Pentru că ne e DOR de România din inima noastră, ne implicăm pentru a o aduce din vis în realitate.

Valorile noastre
libertate, demnitate, meritocrație, integritate și dreptate, egalitate de șanse, responsabilitate, solidaritate, sustenabilitate, transparență, tradiție.

 1. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, cu interzicerea categorică a oricărei forme de discriminare pe criterii rasiale/etnice, de statut social, politice, religioase, sexuale etc.
 2. Reducerea numărului de semnături necesare pentru depunerea candidaturilor la toate tipurile de alegeri.
 3. Eliminarea pragului electoral pentru partide politice și alianțe electorale.
 4. Implementarea rezultatelor referendumului vizând reducerea numărului de parlamentari și modificarea sistemului parlamentar într-unul unicameral.
 5. Număr maxim de 2 mandate pentru aceeași funcție, pentru persoanele care ocupă funcții elective locale sau centrale.
 6. Alegerea primarilor și președinților de consilii județene în 2 tururi de
  scrutin.
 7. Proceduri simplificate pentru revocarea din funcție a demnitarilor care încalcă legea sau nu își îndeplinesc cu bună-credință și consecvență mandatul pentru care au fost aleși.
 8. Interdicția de a mai ocupa funcții publice pentru persoanele condamnate penal și nereabilitate.
 9. Proceduri clare, predictibile și transparente pentru ocuparea funcțiilor în instituțiile publice.
 10. Profesionalizarea și depolitizarea resursei umane din administrație.
 11. Transparentizarea administrației publice pentru toate UAT-urile, atât din punctul de vedere al actelor emise, cât și al veniturilor și cheltuielilor, informații care vor fi disponibile online publicului larg, într-un format standardizat la scara națională.
 12. Interdicția pentru autoritățile publice de a încheia contracte care depășesc mandatul lor.
 13. Audituri externe periodice în instituțiile publice.
 14. Transparentizarea surselor de finanțare ale partidelor și a modului de cheltuire de către acestea a fondurilor publice.
 15. Susținem abordarea participativă în administrație, cu implicarea activă a cetățenilor în viața UAT-urilor.
 16. Reorganizarea UAT-urilor pe principii de eficiență.
 17. Registre unice, în sistem GIS, la nivelul fiecărei UAT, care să ajute la stabilirea rapidă a regimului de proprietate funciară, precum și la obținerea unei imagini de ansamblu asupra rețelei de utilități.
 18. Sistem național electronic de management al identității. Digitalizare pentru: avizarea/autorizarea diverselor lucrări de investiții – “one-click
  permits’’, plata taxelor și impozitelor etc.
 19. Încurajăm dezvoltarea sustenabilă și coerentă a localităților, evitând derogările de la normele impuse prin planurile urbanistice generale.
 20. Includerea interdicției modificării indicatorilor urbanistici în regulamentele zonelor protejate.
 21. Organizarea de concursuri de proiecte pentru investițiile publice majore în arhitectură, urbanism și artă publică.
 22. Extinderea rețelelor de utilități și a infrastructurii rutiere, anterior
  construcției de ansambluri rezidențiale, cu interzicerea derogărilor de la
  această regulă.
 1. Afirmarea categorică a supremației legii, a accesului liber al cetățenilor la justiție și a egalității în fața acesteia. Legislație corectă, orientată în folosul societății.
 2. Sprijinirea independenței, eficienței și predictibilității justiției.
 3. Asigurarea coerenței sistemului legislativ.
 4. Creșterea calității actului de justiție și soluționarea cu celeritate a litigiilor.
 5. Susținerea principiului recuperării prejudiciului.
 6. Propunem accesul gratuit, online, nerestricționat, la “Monitorul Oficial”.
 1. Susținem dezvoltarea pe principii de competitivitate, în condiții de concurență loială.
 2. Restructurarea sistemului public, pentru stoparea risipei și creșterea performanței economice, evaluată periodic în baza unor indicatori-cheie.
 3. Cheltuirea sustenabilă a fondurilor publice, conform normelor și principiilor Uniunii Europene, pentru evitarea blocajelor economice.
 4. Susținerea principiului contributivității în stabilirea cuantumului pensiilor.
 5. Utilizarea fondurilor disponibilizate, prin reforma administrativă și reducerea cheltuielilor cu aparatul birocratic, pentru dezvoltarea infrastructurii de transport: construcția de noi autostrăzi, drumuri expres și aeroporturi, modernizarea căilor feroviare și navigabile etc.
 6. Stimularea atragerii de fonduri europene, cu obligativitatea ca pentru investițiile majore, în infrastructură etc., 50% să provină din fonduri europene.
 7. Un sistem suplu și predictibil de taxare/impozitare, pentru sprijinirea inițiativelor antreprenoriale, cu reducerea cheltuielilor indirecte.
 8. Reglementări durabile, ca alternativă la politici intervenționiste.
 9. Sprijin pentru start-up-uri/IMM-uri, în special din domeniul industriilor creative și al noilor tehnologii, conform politicilor europene.
 10. Relansarea industriei de prelucrare a resurselor brute.
 11. Promovarea turismului sustenabil și a domeniului digital ca priorități economice.
 12. Valorificarea formelor neconvenționale/regenerabile de energie.
 1. Promovarea agriculturii ecologice, a produselor naturale și a meșteșugurilor tradiționale.
 2. Sprijinirea micilor producători, cu încurajarea formelor asociative (programe economice, acces pe piețe de desfacere, infrastructură locală de stocare și procesare etc.).
 3. Susținerea culturii de plante medicinale și aromatice, a legumiculturii, a
  pomiculturii, a viti-vinificației.
 4. Stimularea investițiilor în zootehnia sustenabilă, în apicultură și piscicultură.
 5. Eliminarea excepțiilor privind utilizarea substanțelor potențial periculoase ca erbicide/pesticide.
 6. Programe de dezvoltare și reabilitare a sistemelor de irigații.
 7. Revitalizarea programului de cadastrare a terenurilor.
 8. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor în mediul rural (edilitare, școlare, medicale, de transport etc.).
 9. Sprijinirea activităților socio-culturale și promovarea valorilor tradiționale ale satelor românești.
 10. Încurajarea tinerilor pentru stabilirea acestora în mediul rural.
 1. Măsuri pentru managementul durabil al ariilor naturale protejate, al pădurilor virgine și al spațiilor verzi urbane.
 2. Stoparea defrișărilor ilegale, funcționalizarea instituțiilor de control în domeniul silvic și interzicerea exportului de masă lemnoasă brută.
 3. Supravegherea pădurilor, spațiilor verzi urbane etc., prin mijloace tehnice specifice.
 4. Dezvoltarea perdelelor forestiere și extinderea împăduririlor pe terenuri expuse hazardelor și riscurilor naturale.
 5. Măsuri de combatere a diminuării spațiilor verzi urbane.
  Profesionalizarea intervențiilor asupra arborilor, cu respectarea strictă a legislației și a normelor și metodologiilor din domeniu. Realizarea unui registru al spațiilor verzi, disponibil online, cu inventarierea arborilor din intravilan pentru fiecare UAT.
 6. Măsuri pentru respectarea cerințelor referitoare la necesitatea asigurării de spații verzi la nivelul solului, la construcția ansamblurilor rezidențiale.
 7. Valorificarea responsabilă a resurselor naturale, prin aplicarea unor tehnologii performante, non-poluante. Stimularea utilizării surselor alternative de energie.
 8. Politici de mobilitate durabilă pentru îmbunătățirea calității aerului -stimularea utilizării transportului public și a mijloacelor alternative de deplasare, cu respectarea prevederilor europene și a cerințelor impuse de PMUD.
 9. Adoptarea unei strategii de tip “zero waste”, vizând stimularea colectării selective și a reciclării, ca principale mecanisme de reducere a cantității de deșeuri menajere transportate către gropi de gunoi și deponee, cu monitorizarea acestora. Amplasarea instalațiilor de tratare a deșeurilor se va realiza doar în arii din afara localităților, în urma unor dezbateri publice ample, iar transportul către instalațiile de tratare se va efectua pe rute prestabilite, în intervale orare stricte, sub monitorizarea rutei și a cantității de deșeuri transportate.
 10. Încurajarea producerii și utilizării de bunuri de consum prietenoase cu mediul.
 11. Lansarea unor serii de dezbateri cu companiile generatoare de produse ale căror ambalaje nu fac obiectul unui program sistematic de recuperare și reintroducere în circuitul productiv.
 12. Măsuri de protecție strictă a apei, inclusiv a celei subterane, cu extinderea rețelei de canalizare și a stațiilor de epurare, și creșterea sancțiunilor pentru nerespectarea normelor referitoare la fosele septice, precum și pentru depozitarea/deversarea ilegală de reziduuri.
 13. Protecția animalelor: politici anti-abandon și instituirea unui program național de sterilizare gratuită pentru câini și pisici, cu educarea populației, stimularea adopțiilor și creșterea sancțiunilor pentru abandonul puilor; interzicerea creșterii animalelor de companie periculoase; creșterea sancțiunilor pentru tratamentele abuzive și exploatarea animalelor; interzicerea testelor pe animale, cu excepția celor de laborator; condiții strict reglementate pentru transportul animalelor vii.
 14. Mecanisme eficiente de verificare a respectării legislației, normelor și reglementărilor de mediu, și de sancționare drastică în caz de nerespectare a acestora.
 1. Finanțarea adecvată a educației (6% din PIB) și a sectorului CDI (1% din PIB).
 2. Depolitizarea, profesionalizarea și digitalizarea sistemului de învățământ.
 3. Sistem educațional centrat pe copil sau tânăr, adaptat la nevoile și evoluția societății și pieței muncii.
 4. Introducerea unor criterii de performanță clare, transparente și corecte, care să aibă ca obiect evoluția în carieră și finanțarea unităților de învățământ. Evaluare independentă.
 5. Susținerea înființării de noi creșe, grădinițe și școli, și reabilitarea infrastructurii școlare existente, inclusiv prin atragerea de fonduri europene.
 6. Încurajarea instituției integrate creșă-grădiniță, cu accent pe educația timpurie, pentru dezvoltarea sănătoasă a individului, astfel încât tranziția între nivelele de învățământ să fie cât mai facilă.
 7. Politici de reducere a abandonului școlar și a analfabetismului funcțional. Testarea capacității de înțelegere a individului.
 8. Susținerea învățământului de profil vocațional sau tehnologic, inclusiv în sistem dual.
 9. Informatizarea și utilizarea pe scară largă a noilor tehnologii în procesul educațional.
 10. Reformă curriculară, pentru dezvoltarea creativității, a gândirii critice și a abilităților de interrelaționare și comunicare. Încurajarea metodelor alternative de învățământ.
 11. Pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, susținem mărirea numărului orelor de educație fizică/săptămână și dezvoltarea infrastructurii sportive școlare.
 12. Susținerea cercetării științifice din universități, institute, muzee etc., prin competiții de proiecte organizate periodic, în condiții echitabile.
 13. Reforma instituțiilor de cercetare și adaptarea planurilor strategice din domeniu, a activităților specifice, a mecanismelor de evaluare, diseminare și premiere a rezultatelor obținute, la realitatea secolului XXI.
 14. Stimularea dezvoltării unor hub-uri inovative și a organizării în România de manifestări științifice care să promoveze cele mai noi abordări și tehnologii pe plan internațional.
 15. Facilitarea accesului cercetătorilor la literatura de specialitate, la infrastructura de cercetare modernă și la programe de mobilitate externă.
 16. Programe de suport pentru revistele științifice naționale, în vederea continuității apariției și a indexării în baze de date internaționale.
 17. Măsuri pentru identificarea și combaterea plagiatului.
 1. Sprijinirea sportului de masă, mai ales în rândul copiilor și tinerilor.
 2. Dezvoltarea de noi baze sportive, adaptate cerințelor din prezent.
 3. Facilitarea accesului copiilor și tinerilor la bazele sportive ale unităților școlare.
 4. Încurajarea investițiilor private și a colaborării cu cluburi sportive și ONG-uri pentru promovarea sportului de masă, ca suport în procesul educațional și pentru menținerea stării de sănătate a populației.
 5. Arondarea școlilor la baze sportive zonale. Sistem de finanțare a bazelor sportive, în acord cu numărul copiilor înscriși.
 6. Sprijin pentru practicarea sportului de performanță de către copii și tineri.
 1. Depolitizarea instituțiilor de cultură.
 2. Proceduri actualizate, simplificate și transparente pentru evaluarea și finanțarea proiectelor culturale.
 3. Încurajarea introducerii managementului cultural în toate instituțiile din domeniu.
 4. Sprijin financiar pentru modernizarea rețelei muzeale la standarde internaționale și îmbunătățirea interacțiunii cu vizitatorii.
 5. Susținerea sectorului cultural independent.
 6. Încurajarea mecenatului.
 7. Protecția patrimoniului imaterial, protecția și reabilitarea celui construit (arhitectural) și punerea lor în valoare.
 8. Introducerea în curricula școlară a cât mai multor activități culturale (cercuri literare, de teatru, muzică, desen etc.).
 1. Construirea de noi unități sanitare și reabilitarea celor existente, inclusiv cu ajutorul financiar al fondurilor europene – sprijinirea spitalelor prin acordare de consultanță pentru accesarea de fonduri europene de către acestea.
 2. Reorganizarea modului de acordare a îngrijirilor medicale, cu trecerea de la tratamente intraspitalicești la îngrijiri în ambulatoriu, intervenții cu spitalizare de zi, precum și întărirea rolului medicului de familie.
 3. Crearea și adoptarea unei strategii pentru asigurarea resursei umane în sănătate, precum și distribuția eficientă a personalului medical în zonele deficitare.
 4. Depolitizarea și profesionalizarea conducerii unităților sanitare și a celorlalte instituții din subordinea Ministerului Sănătății, prin educație continuă, regândirea sistemului de promovare și responsabilizarea profesorilor, coordonatorilor și îndrumătorilor.
 5. Posibilitatea de a opta pentru asigurări de sănătate private, cu
  decontare după modelul asigurărilor de stat.
 6. Audituri externe periodice în toate unitățile sanitare, care să vizeze atât
  calitatea serviciilor medicale, cât și buna gestionare a resurselor.
 7. Încurajarea voluntariatului și a colaborării cu ONG-uri din domeniu, pentru identificarea de politici de sănătate publică sustenabile, cu preluarea de exemple de bune practici și programe pilot implementate cu succes, și scalarea acestora la nivel de programe naționale.
 8. Clarificarea statutului personalului medical, pentru toate profesiile reglementate în sistemul de sănătate din România – proiect necesar pentru a profesionaliza personalul care activează în prevenția diverselor patologii, dar și în recuperarea/reabilitarea pacienților.
 9. Alocarea unui procent suplimentar, de 1% din PIB, pentru sănătate, în fiecare an, până la atingerea pragului de 10%, pentru susținerea investițiilor în resursa umană, infrastructură și echipamente.
 10. UNDOR va promova un model de asistență socială care să determine schimbarea paradigmei actuale, să reducă perioada de dependență a individului, familiei, grupului vulnerabil, față de ajutorul statului, și să creeze premizele unei integrări reale a oricărui om în muncă, potrivit cu capacitățile sale intelectuale și fizice.
 11. Propunem un model de asistență socială integrativă, în strânsă legătură cu Ministerul Educației și Cercetării, și cu politicile de muncă, astfel încât fiecare om să-și redobândească demnitatea și să fie integrat în societate, nu marginalizat prin acordarea unor ajutoare și servicii care nu îl ajută să-și depășească problemele, ci îl fac “captiv” în sistem.
 12. Susținem crearea unui cadru legislativ și a unor seturi de măsuri și metodologii, menite să ajute omul, familia, grupul vulnerabil, să depășească momentele de criză, în vederea reintegrării în familie, societate, muncă, în cel mai scurt timp posibil:
 • Monitorizarea îndeplinirii obligațiilor, la nivelul instituțiilor publice, pentru respectarea drepturilor persoanelor aflate în atenția serviciilor sociale, și a beneficiarilor de asistență socială, inclusiv prin co-interesarea organizațiilor neguvernamentale în activitățile specifice.
 • Dezvoltarea de servicii integrate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv prin crearea de parteneriate și externalizarea unor servicii sociale către sectorul privat (îngrijirea la domiciliu a vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități, care nu necesită servicii medicale complexe), cu păstrarea obligativității acreditării și licențierii acestora.
 • Regândirea standardelor de cost și eficiență în furnizarea serviciilor sociale, centrate pe nevoile beneficiarilor, și realizate în urma unor dezbateri ample cu ceilalți actori sociali implicați (ONG-uri, structuri de
  economie socială, reprezentanți ai beneficiarilor, angajați ai sistemului de asistență socială).
 • Simplificarea și debirocratizarea procesului de eliberare a certificatelor de încadrare în grad de handicap pentru copii și adulți.
  Reducerea poverii birocratice pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială.
 • Modificarea Legii Nr. 448/2006, vizând Unitățile Protejate Autorizate.
 • Modificarea Legii privind Statutul asistentului social, așa cum este cerut în PL-x Nr. 384/2019.
 • Simplificarea legislației privind adopția, cu limitarea perioadei dintre instituționalizarea copilului și adopție, și creșterea perioadei de monitorizare postadopție, prioritate având adopția în familia extinsă și adopția națională.
 • Crearea unui mediu legislativ care să stimuleze angajarea oricărui om, indiferent de dizabilitate, într-o activitate în care să interacționeze cu persoane tipice, ceea ce va determina, pe termen mediu și lung, schimbarea mentalității din ambele direcții, recuperarea unei forțe de muncă nevalorificate și redarea sentimentului de apartenență la grup și societate.
 • Introducerea de sisteme moderne de tratament și monitorizare, cu utilizarea inovațiilor științifice în acest domeniu, de la prevenție, tratament și recuperare, până la transport, mobilitate individuală și accesibilizare. Trebuie avută în vedere rata de îmbătrânire a populației, nevoile de asistență ce decurg de aici, ceea ce presupune atragerea în sistem și școlarizarea unui număr important de cadre cu pregătire superioară și medie, care să poată asigura serviciile de îngrijire specifice, în contextul în care la scară europeană ne confruntăm cu o lipsă acută de personal calificat în această zonă, iar migrația forței de muncă este o realitate cunoscută de mai mulți ani.
 1. Independența, suveranitatea, unitatea și integritatea teritorială a României nu pot fi încălcate sub niciun pretext.
 2. Angajamentele față de NATO și Uniunea Europeană, și contribuția activă la acestea, ca garanți ai securității și progresului economic și social, vor fi respectate. Extinderea Uniunii Europene și a programelor transnaționale dezvoltate de instituțiile europene vor fi susținute.
 3. Redefinirea rolului și scopului Jandarmeriei și reformarea Poliției Române și a Poliției Locale, pe criterii de competență și performanță.
 4. Sprijinirea românilor care trăiesc în afara granițelor actuale ale țării, cu accent pe dezvoltarea relațiilor politice, economice, sociale și culturale cu comunitățile din țările vecine României, precum și din Peninsula Balcanică.
 5. Dezvoltarea infrastructurii de conexiune și îmbunătățirea relațiilor culturale și educaționale cu Republica Moldova.
 6. Sprijinirea Republicii Moldova în vederea îndeplinirii criteriilor de aderare la Uniunea Europeană și refacerea unității românești sub umbrela acesteia.
 7. Reformarea, profesionalizarea și digitalizarea serviciilor consulare.
 8. Facilitarea obținerii cetățeniei române și a celorlalte documente de evidență a populației, pentru românii din Diaspora, prin urgentarea și simplificarea procedurilor.
 9. Promovarea valorilor naționale în context de “unitate în diversitate”, sub aspectul contribuției României la cultura și civilizația europeană.
 10. Poziționarea României ca actor regional principal din perspectivă geopolitică și strategică. Stabilirea și menținerea unor relații internaționale demne, de parteneriat echitabil.